Αναρτήθηκε από: Alma Libre | 22/03/2009

Πυροσβεστική Διάταξη 13

Διαβάζουμε στο site του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος:

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Το Πυροσβεστικό Σώμα, προς εκπλήρωση της αποστολής του, ασκεί δια των Υπηρεσιών του τις ακόλουθες ιδίως αρμοδιότητες:

α. Την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, όπως σεισμοί, πλημμύρες, χημικές – βιολογικές – ραδιολογικές – πυρηνικές (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλές, καθώς και τη διάσωση ατόμων και υλικών αγαθών, που κινδυνεύουν από αυτές. Για το σκοπό αυτό, αξιοποιεί τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία και πληροφορίες, προετοιμάζει, οργανώνει και κινητοποιεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις, μέσα και εξοπλισμό και ζητά τη συνδρομή άλλων Αρχών, Υπηρεσιών και Φορέων.

β. Τη διάσωση και παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε άτομα των οποίων απειλείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο η ζωή και η σωματική τους ακεραιότητα από κάθε είδους ατυχήματα, όπως αεροπορικά, σιδηροδρομικά, τροχαία, εργατικά, πτώση σε λίμνες ή ποταμούς, εγκλωβισμός σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές, σπήλαια καθώς και την ειδοποίηση των αρμοδίων Υπηρεσιών για τη μεταφορά τους σε ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.

γ. Την περιφρούρηση και διαφύλαξη της περιουσίας που καταστράφηκε ή απειλήθηκε από πυρκαγιές ή άλλες καταστροφές, μέχρι την παράδοσή της σε αστυνομικά όργανα ή τους κατόχους της.

δ. Τη διατήρηση και προστασία της κοινωνικής ασφάλειας από τα εγκλήματα εμπρησμού (άρθρα 264, 265, 266, 267 Π.Κ.).

ε. Τη θέσπιση και τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Ωραία. Μας έρχεται μετά και ενημέρωση από το Υπουργείο Εσωτερικών – Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος: Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ Β’ τ. 1506/30-7-2008 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 13/2008 Πυροσβεστική Διάταξη «καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις που στεγάζονται σε κτίρια» με την οποία προβλέπεται η χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας χωρίς αυτοψία με την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων από το μελετητή ή επιβλέποντα μηχανικό και τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης……

Και ρωτά μετά ο αφελής: Εφόσον το Πυροσβεστικό Σώμα συμπεριλαμβάνει στις αρμοδιότητές του τον ΕΛΕΓΧΟ εφαρμογής της νομοθεσίας πυροπροστασίας, προς τι η έκδοση της Πυροσβεστικής Διάταξης 13;

Γιατί το Πυροσβεστικό Σώμα καταργεί τις αυτοψίες προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας και «καθαρίζει» με τις εξής 2 Υπεύθυνες Δηλώσεις (συν κάποια επιπλέον δικαιολογητικά);

α.- Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη – μηχανικού, ότι τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α’ 32) και λειτουργούν καλώς, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 1.

β.- Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη – εκμεταλλευτή, ότι τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησης έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και το Π.Δ. 71/88 (ΦΕΚ Α’ 32) και θα συντηρούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12/2007 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως αναφέρεται στο Παράρτημα 2.

Γιατί πετάει το μπαλάκι στους Μηχανικούς (κυρίως), αντί να προασπίσει ως υπηρεσία την σωστή εφαρμογή των μέτρων όπως ορίζουν οι αντίστοιχες  διατάξεις για κάθε κατηγορία κτηρίου;

Η εξαίρεση που γίνεται για τα πρατήρια υγρών/αερίων καυσίμων και βιοτεχνιών – βιομηχανιών κατά την γνώμη μου δεν αρκεί.  Τι θα γίνει με τους χώρους συνάθροισης κοινού; Αρκεί η ευσυνειδησία του μηχανικού που θα εκπονήσει την μελέτη; Οι ιδιοκτήτες των (μεγάλων κυρίως) χώρων συνάθροισης κοινού θα συμμορφωθούν στις υποδείξεις της μελέτης ή θα κάνουν «τα δικά τους»;

Κι ο επιβλέπων που θα υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση θα υπογράψει επειδή πράγματι θα τηρούνται τα μέτρα πυρασφάλειας ή επειδή θα έχει δεχτεί πιέσεις από τον εργοδότη προκειμένου να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυρασφάλειας;

Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη όπως αποτυπώνεται εδώ:

Από την νομοθέτηση της  Πυροσβεστικής Διάταξης 13/2008, όπως και από διάφορα έγγραφα που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου  Ασφαλούς Πυροπροστασίας, αποδεικνύεται ότι το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος,  δεν είναι σε θέση να αναλάβει την περισσότερη «γραφειοκρατεία» που απαιτείται για επίτευξη ενός πραγματικού Πυροσβεστικού Αποτελέσματος και ταυτόχρονα να πραγματοποιεί τον ουσιαστικό έλεγχο για την λήψη των πυροσβεστικών μέτρων,  σε όλα τα κτίρια και τις επιχειρήσεις, χωρίς προηγούμενα να ενισχυθεί με έναν σημαντικό αριθμό πτυχιούχων μηχανικών στις Υπηρεσίες του, ειδικά επιμορφωμένων στα Πυροσβεστικά  Συστήματα και Μέσα.

Από ότι φαίνεται επίσης, το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος είναι μεν διατεθιμένο να συνεργάζεται  προς την σωστή κατεύθυνση με τους Μηχανικούς με  βάση τον νέο Νόμο,  αλλά δεν είναι διατεθιμένο να χρεώνεται την αστοχία των Μονίμων  Πυροσβεστικών Συστημάτων που οφείλεται στις «τεχνικές αδυναμίες» των Μηχανικών καθώς και τις ατασθαλείες στους Φορητούς Πυροσβεστήρες που οφείλονται στην κακή διαχείριση της νομοθεσίας από τον Κρατικό Μηχανισμό.

Τα γεγονότα λοιπόν δείχνουν και έτσι θα έπρεπε να είναι,  ότι το επαγγελματικό μέλλον στον τομέα της Πυροπροστασίας, ανήκει πλέον στους σωστούς και ευσυνείδητους Μηχανικούς και στις σωστές Αναγνωρισμένες  Εταιρείες  Διάθεσης και Συντήρησης Πυροσβεστήρων.

Θα δεχόμουν τα ανωτέρω, μόνο αν με έπειθε κανείς ότι κάθε ιδιοκτήτης θα είχε την ίδια ευσυνειδησία με τον μηχανικό του και εφάρμοζε πράγματι όσα απαιτεί ο νόμος σε επίπεδο πυρασφάλειας.

Επειδή όμως ζούμε στην Ελλάδα, αναρωτηθείτε την επόμενη φορά που θα πάτε σε κάποιο χώρο συνάθροισης κοινού (εστιατόρια, θέατρα, clubs κτλ).

Αν στα επόμενα πέντε λεπτά ξεσπάσει πυρκαγιά από που θα φύγω με ασφάλεια;  Ο χρόνος εκκένωσης θα είναι αρκετός ή θα ποδοπατηθούμε πάνω στον πανικό; Υπάρχει εναλλακτική έξοδος κινδύνου; Υπάρχει Φωτισμός Ασφάλειας; Πού είναι ο κοντινότερος πυροσβεστήρας; Υπάρχει μπουτόν ενεργοποίησης συναγερμού;

Αν εκείνη την ώρα ρωτούσατε τον ιδιοκτήτη, προφανώς θα σας καθησύχαζε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται από το νόμο.

Αν όμως δίπλα σας καθόταν ένα αγαπημένο πρόσωπο, π.χ. ο γιός σας, και σας εκμυστηρευόταν ότι ο ιδιοκτήτης είπε ένα ψεματάκι, διότι ο ίδιος ο γιός σας είχε υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση 2 μήνες πριν, γνωρίζοντας ότι κάπου έγινε σκόντο (έλα τώρα, σιγά τα λάχανα, βάλανε 2 πυροσβεστήρες λιγότερους)  θα νιώθατε το ίδιο ασφαλείς;

Κλείνοντας, η άποψη μου επί του θέματος είναι ότι η Πυροσβεστική Διάταξη 13 θα πρέπει να αναθεωρηθεί, ή να καταργηθεί και να επανέλθει η πρότερη κατάσταση με τις αυτοψίες από την Πυροσβεστική.

Η προστασία από πυρκαγιά σε έναν χώρο δεν μπορεί να εξαντλείται σε 2 υπογραφές χωρίς το φόβο, ναι τον φόβο, του ελέγχου.

Κι αν το θέμα τους  στο Πυροσβεστικό Σώμα είναι ότι δεν θέλουν να χρεωθούν τα κατασκευαστικά λάθη των μηχανικών στα μόνιμα συστήματα, τότε εκεί θα συμφωνούσα, και ο μηχανικός (αλλά και η Π. Υπηρεσία) να υπογράφει ότι πράγματι το μόνιμο σύστημα πυρόσβεσης που μελετήθηκε (είτε Πυροσβεστικές φωλιές, είτε sprinklers), σχεδιάστηκε έτσι ώστε να λειτουργεί σωστά με την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας και ελέγχθηκε με σχετικές δοκιμές ώστε να λειτουργεί άρτια.

Ας μην τα ανάγουμε όλα στην ευσυνειδησία. Χρειάζονται ελεγκτικοί μηχανισμοί για να λειτουργεί σωστά το κάθε σύστημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Η απουσία ελέγχου οδηγεί στην ασυδοσία και αυτό το παρατηρούμε καθημερινά.

Είδαμε και τι έγινε με τις διαφημίσεις περί «φορολογικής συνείδησης»…

Οι περισσότεροι μάλλον την αντιμετώπισαν ειρωνικά, κοιμήθηκαν ατάραχοι το βράδυ. Γιατί να είμαστε εμείς οι νομοταγείς όταν άλλοι κρύβουν δις από την εφορία;

Κάτι τέτοιο φοβάμαι ότι θα επιχειρηθεί ενδεχομένως και με τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας.. Μόνο που εδώ έχουμε να κάνουμε όχι απλά με χρήματα, αλλά και με την ασφάλεια χιλιάδων πολιτών…

Μακάρι να πάρει θέση επί του θέματος το ΤΕΕ, αλλά και ο ΠΣ Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων.

Advertisements

Responses

 1. 26/5/2009

  Από το Ελληνικό Δίκτυο Ασφαλούς Πυροπροστασίας.

  Ευχαριστούμε θερμά για την αναφορά σας στα στοιχεία που παρουσιάζουμε σχετικά με την Πυροσβεστική Διάταξη 13/2009.
  Φυσικά δεν συμφωνούμε με την ανάγκη κατάργησης και επαναφοράς στο προηγούμενο καθεστώς, δηλώνοντας, ότι πολύ σωστά το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εξέδωσε την Π.Διάταξη 13/2008, καθιερώνοντας τους έκτακτους ελέγχους, όχι όμως για τον λόγο γραφειοκρατίας που επικαλείται.

  Τα επιχειρήματα του Ελληνικού Δικτύου σχετικά με την Π.Διάταξη 13/2008 αφορούν στον τρόπο εφαρμογής της, για την ασφαλή πυροπροστασία των κτιρίων, η οποία έμμεσα μόνο εξαρτάται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία που σε κάθε περίπτωση πρέπει να παραμένει ώς «ελέγχουσα Αρχή».

  Κανένα πρόβλημα δεν θα υπάρξει στο μέλλον, εφ’ όσον ο Μηχανικός Μελετητής αρχικά και μετέπειτα ο Τεχνικός Ασφαλείας, αναλάβουν τα ουσιαστικά καθήκοντα τους που προηγούνται της χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, δηλαδή την ορθή ενημέρωση του Ιδιοκτήτη για την προμήθεια και ορθή τήρηση του θεωρημένου Βιβλίου Ελέγχου, Συντήρησης και καλής Λειτουργίας των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας (Πυροσβεστική Διάταξη 12α/2008), την ορθή σύνταξη της προς θεώρηση μελέτης τους και την ορθή αξιολόγηση του σκοπού και της ασφαλούς λειτουργίας των προτεινομένων πυροσβεστικών συστημάτων και μέσων.

  Το Ελληνικό Δίκτυο Ασφαλούς Πυροπροστασίας μεταφέρει πλέον, ελπιδοφόρα μηνύματα αρκετών επαγγελματιών που πράττουν το σωστό, μέσα από ολοκληρωμένους τεχνικούς φακέλους πυροσβεστικών συστημάτων, θεωρημένους από τις κατα τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, θέτοντας τις βάσεις για την καλύτερη πυροπροστασία των κτιρίων και των επιχειρήσεων.

  Ο Ιδιοκτήτης σε καμμία περίπτωση δεν διαφοροποιείται, εφ’ όσον ακολουθείται διαδικασία θεωρημένου από την Πυροσβεστική, πλήρους τεχνικού φακέλλου (με αναφορά όλων των εμπλεκόμενων), βάσει του οποίου θα πραγματοποιείται ο έκτακτος έλεγχος.


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: